Privacy Policy

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66 in 8200 Sint-Andries en ondernemingsnummer 0881.702.779, als verwerkingsverantwoordelijke. Het bestuur is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

Als u meer informatie wil over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via cookies, social plug-ins of andere soorten tracking technologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u deze website gebruikt, kunnen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren bij ons terechtkomen:

 • Contactformulier: naam, voornaam, e-mail, tel/gsm, bedrijf/gemeente
 • Registreren als bedrijf: bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, naam, voornaam, dienst/functie, e-mail, tel/gsm, website, straat, nummer, bus, gemeente, cpv-codes
 • Registreren als aanbesteder: naam instelling, ondernemingsnummer, naam, voornaam, dienst/functie, e-mail, tel/gsm, website, straat, nummer, bus, gemeente
 • Mijn profiel: formulier om gegevens te wijzigen
 • Uitnodiging extra gebruiker: naam, voornaam, e-mail, tel/gsm
 • Opdracht plaatsen: als een aanbesteder een opdracht plaatst kan er een blok ‘Contactgegevens’ ingevuld worden (met de gegevens van de verantwoordelijke)

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doeleinde voor hebben vastgelegd. De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, verwerken we op basis van de volgende rechtsgronden:

 • doel van het registratieformulier voor bedrijven: bedrijven de mogelijkheid geven om interesse te tonen in opdrachten van aanbesteders
 • doel van het registratieformulier voor aanbesteders: aanbesteders de mogelijkheid geven om visibiliteit te geven aan opdrachten
 • doel van het contactformulier: POM West-Vlaanderen moet de vragen/opmerkingen van bezoekers kunnen beantwoorden
 • doel van het mijn profiel-formulier: hiermee kan u altijd uw gegevens bijwerken
 • doel van het gebruikers-formulier: hiermee kan u een collega uitnodigen om ook gebruik te maken van het platform (enkel voor aanbesteders)
 • doel van het opdracht-formulier: een opdracht bekend maken bij West-Vlaamse bedrijven

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt.

Dit houdt het volgende in:

 • Registratieformulier: uw gegevens worden bijgehouden zolang u een account heeft op ons platform. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van het platform kan u ons contacteren, dan verwijderen wij uw account en de gerelateerde data.
 • Contactformulier: uw gegevens worden automatisch verwijderd na één maand. Natuurlijk kan u ons ook altijd contacteren met de vraag om uw gegevens sneller te verwijderen.

Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te verwijderen.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit uw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?")
 • u geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming
 • we zijn wettelijk verplicht om dit te doen
 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek
 • als regionale overheidsinstelling geven we uw persoonsgegevens door aan Federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen, ingeval wij hiertoe verplicht zijn. Omgekeerd vragen wij ook uw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is ook wettelijk geregeld of mogen we doen op basis van machtigingen.
 • om uw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Met deze leveranciers hebben we verbintenissen afgesloten opdat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij hebben het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte (EER). Als er toch een doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER zou dienen plaats te vinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

Wat zijn uw rechten en hou kan u die uitoefenen?

Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 heb je het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen:

 • Per brief: stuur uw vraag per brief naar POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge
 • Per e-mail: stuur uw vraag naar dpo@pomwl.be

We vragen om altijd een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart als bijlage mee te sturen.

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met ons via het contactformulier met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo@pomwvl.be.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de contactgegevens hieronder vindt:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Wijzigingen in deze privacyverklaring

POM West-Vlaanderen kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen of aanpassen. Indien wijzigingen werden aangebracht, zal POM West-Vlaanderen de datum onderaan deze pagina aanpassen. De nieuwe privacyverklaring geldt ten aanzien van u vanaf deze datum, tenzij u binnen de drie(3) dagen vanaf de publicatie van de gewijzigde privacyverklaring uw bezwaren ter kennis brengt aan ons . Wij raden u dan ook aan om op geregelde tijdstippen deze pagina te consulteren ten einde op de hoogte te blijven van onze privacy verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

Disclaimer versie  01/01/2023