Disclaimer

Gebruik van de website

De informatie op deze website wordt verstrekt door POM West-Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge en ondernemingsnummer 0881.702.779. POM West-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan deze website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar gebruik ervan houdt de kennis en aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website van POM West-Vlaanderen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de POM West-Vlaanderen of rechthoudende derden. Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Alle informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stelt u onjuistheden vast, dan kan u de beheerder van onze website contacteren (info@pomwvl.be) of kan u terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. Onze website worden aangeboden op een ‘as is’-basis.

POM West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Deze website van POM West-Vlaanderen kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor POM evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft. POM West-Vlaanderen is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van die websites, de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een link op de website van de POM West-Vlaanderen zou verwijzen. Bovendien zijn er geen rechten aan informatie van derden verbonden.

De toevoeging van hyperlinks naar een of meer andere websites, met inbegrip van de links op die websites, betekent geenszins dat er sprake is van enige associatie, partnerschap, connectie met of goedkeuring van de instellingen die deze websites aanbieden.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan POM West-Vlaanderen bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, behoudens wanneer u het vertrouwelijk karakter van uw correspondentie uitdrukkelijk vermeldt. POM West-Vlaanderen wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. POM West-Vlaanderen mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat POM West-Vlaanderen de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het gebruik van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Privacy

U leest alles over ons privacybeleid op deze pagina.

Cookies

U vindt onze cookiepolicy op deze pagina.